News

Here you can find the recent news from our school. We shall update this section every month.


In-Depth: International Early Years Curriculum (September 2017)

posted 4 Oct 2017, 02:51 by International School Olomouc

Image result for ieyc

by Markéta Pospíšilová Musiolová  

IEYC--Progressive Education from an Early Years:

Dear Parents and Readers,

As promised and announced earlier in the home letter to preschool parents, I would like to introduce our renewed curriculum International Early Years Curriculum (IEYC).

Our formerly used International Primary Curriculum for Early Years was renewed and updated according to newest trends and requirements set by English government.

IEYC is a research-based toolkit curriculum that links early and formal education. IEYC offers global best practice and is designed for developmental needs of 2 to 5 year old children. It allows to capture children´s natural curiosity and within enabling environment, it balances both, children initiated and teachers’ scaffolded provision.

IEYC is rigorous and robust framework for effective learning but still offers effective and easy way to support personalised and individual learning of each child. IEYC supports key areas of learning enquiry and play-based approaches, encompassing all curriculum including personal social and emotional development (PSED).

The teachers plan for children's learning using the Units of Learning that are clearly differentiated as well as the teachers take account of children's individual needs, interests and enthusiasm. If you would like to read a bit more about IEYC, click the attached pdf.

At preschool we are all excited to embark on yet better teaching and learning!!!

-----------------------------------------------

IEYC--Moderní vzdělávání od raného věku: 

Vážení rodiče a čtenáři,

v dopise rodičům předškolních dětí jsme slíbili, že vás budeme podrobněji informovat o novém vzdělávacím programu v MŠ s názvem International Early Years Curriculum (IEYC). Tento program vznikl revizí a zaktualizováním námi dříve používaného International Primary Curriculum for Early Years (IPC EY). Provedené změny jsou v souladu s nejnovějšími trendy a přístupy ke vzdělávání dětí v raném věku a také vládními požadavky pro Anglii. Tyto změny byly provedeny na základě nejnovějších výzkumů a rešerší nejrenomovanějších vzdělávacích programů pro děti v západním světě.

Zahraniční program International Early Years Curriculum (IEYC) pro předškolní vzdělávání kombinuje to nejlepší z různých světových přístupů a naplňuje i požadavky českého Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Program je uzpůsoben vzdělávacím potřebám dětí ve věku od 2 do 5 let, poutavě podněcuje přirozenou dětskou zvídavost a pomáhá učitelům utvářet kreativní a podnětné prostředí, ve kterém se děti mohou plně rozvíjet.

Vzdělávací nabídka je systematicky uspořádána do tematických bloků, které vyváženě kombinují cílenou hru, řízené činnosti a činnosti iniciované dětmi, a to ve všech vzdělávacích oblastech včetně osobnostního, sociálního a emocionálního rozvoje. 

Jelikož rozumíme jedinečnosti dětského vývoje, každý tematický blok má pevnou strukturu, ale zároveň je dostatečně flexibilní a svými aktivitami se přizpůsobuje individuálním potřebám a zájmům dětí. Pokud byste se chtěli dozvědět ještě více o IEYC, klikněte na připojený text/pdf.

Ve školce si všichni rádi užíváme nové a lepší formy aktivit a rozvíjení se!!!

From the Management (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:48 by International School Olomouc

by Petr Pospíšil

Finally, we have a brand new website. On Wednesday 27/Sept we have launched our brand new website to provide better picture of the school. During the first month there will be a feedback form which you can locate in the top right part of the website. Please, use this feedback form to report errors or typos on any page you land.

Secondly, we are now gathering data on a number of indicators we use to measure success of our school. Towards the end of October or early in November we are planning to organize the second meeting between the parents and management of the school. There will be two objectives for this meeting. On one hand, to give parents an overall feedback on the effectiveness of the school and, secondly, go through points parents would like to discuss directly with the management. Please, look out for the invitation to contribute to the agenda.

-----------------------------------------------

Konečně jsme zveřejnili nové webové stránky školy. Ve středu 27. září byl zahájen provoz nových stránek s ucelenějšími a hlavně aktuálními informacemi o naší škole. Během prvního měsíce bude přímo na stránkách dostupný formulář, který můžete využít k poskytnutí zpětné vazby. Prosíme, pokud narazíte na nějakou chybu či překlep, klikněte v pravém horním rohu na malý šedý trojúhelník a chybu popište do formuláře.

Dále v současné době sbíráme data k řadě indikátorů, na základě kterých vyhodnocujeme celkový úspěch školy. Na konci října či začátkem listopadu svoláme v návaznosti na požadavky rodičů z loňského roku v pořadí již druhou schůzku rodičů s vedením školy. Na této schůzce bychom Vám rádi předali informace o výsledcích školy v oblastech, které dlouhodobě sledujeme, a probrali bychom s Vámi skutečnosti, které Vás zajímají. Již v brzké době očekávejte pozvánku s požadavkem na sestavení agendy.

Interview with Our New Erasmus Student (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:45 by International School Olomouc   [ updated 4 Oct 2017, 02:49 ]

by Rebekah O'Brien and Jesús Lopez

We have a new Erasmus student who will join us for his practicum until the end of Term 1. We want to introduce you to Jesús Lopez.

Name:
My name is Jesús, but all my friends call me Yisus, It seems funny for them.

Where did you grow up?
I grew up in León, a small city in the north of Spain. It is not very popular, but we have the best tapas (free food in bars) in the whole country!

Why did you choose the Czech Republic?
I chose the Czech Republic to do my practices because I fell in love with the country when I went there for the first time as an Erasmus student. Lovely places and great people!

Which day of the week is your favorite and why?
I don't have a favourite day in the week, I like the one I can sing out loud with no worries. If I sing, it means that it is a great day for me!

Who would win a fight between Spiderman and Batman? Why?
I'm not sure about who would win between Batman and Spiderman, I think they would ally with each other and would fight against Doctor Octopus (or against people who don't know much about superheroes as it is my case). My nephew says that Batman would always win because he thinks like a human, and not like a spider. That makes a lot of sense.

What would your dream fidget spinner look like?
My dream fidget spinner would glow in the dark so that I can play even in bed!

--------------------------------------------------

Ke konci prvního studijního období bude v naší škole díky programu Erasmus na praxi student Jesús Lopez, kterého bychom Vám rádi představili.

Jmenujete se?
Jmenuji se Jesús, ale mí přátelé mě oslovují Yisus, což jim připadá zábavné.

Kde jste vyrůstal?
Vyrůstal jsem v Leónu, malém městečku na severu Španělska. Není moc známé, ale máme zde nejlepší tapas (občerstvení zdarma v baru) v celé zemi!

Proč jste si vybral Českou republiku?
Chtěl jsem dělat praxi v České republice, protože jsem se do ní zamiloval už při prvním pobytu zde v rámci programu Erasmus. Jednoduše - krásná místa a báječní lidé!

Který den v týdnu máte rád a proč?
Nemám oblíbený den v týdnu, mám rád ten den, kdy si mohu bez obav nahlas zpívat. Když si totiž zpívám, tak je jasné, že mám báječný den.

Kdo by vyhrál zápas mezi Spidermanem a Batmanem? Proč?
Nejsem si jistý, který by vyhrál, spíš si myslím, že by se spojili a vedli boj proti Doktoru Octopusovi (nebo proti lidem, kteří toho moc neví o superhrdinech - tak jako já). Můj synovec tvrdí, že Batman by vyhrál vždy, protože myslí jako člověk a ne jako pavouk. To dává smysl.

Jak by vypadal váš vysněný fidget spinner?
Můj vysněný fidget spinner by svítil ve tmě, takže bych si s ním mohl hrát i v posteli!Teaching & Learning Update (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:41 by International School Olomouc   [ updated 4 Oct 2017, 02:51 ]

       

by Rebekah O'Brien

Classroom Monitor:

Due to the discontinuation of our former assessment tool, we have adopted the Classroom Monitor system as our new IPC assessment tool. I (Ms. Bekah) have been familiarizing myself with the site in order to deliver effective training to other IPC teachers. I believe this will be a very convenient and helpful tool for teachers to quickly and accurately record assessments in many forms: observation, homework, in-class work, presentations, discussions, etc.

This means the reports will look different than previous years. We are hoping they will deliver simplified and accessible information to both parent and student so that everyone understands the positive progress and areas of improvement in each IPC subject. When the reports come out, if we find there is confusion about interpreting the data, we will be happy to hold a meeting with those interested in a better understanding of the information. I’m excited about this tool and have high hopes in its ability to connect teacher, student, and parent in our understanding of progress in the IPC program.

 ---------------------------------------------------------

Online klasifikace v předmětech IPC (Classroom Monitor):

Z důvodu ukončení provozu předchozího nástroje pro online klasifikaci letos implementujeme nový a modernější nástroj ke sledování pokroku v předmětech IPC. Já (Ms Bekah) jsem se nejprve detailně seznámila s tímto nástrojem, abych mohla následně poskytnout efektivní trénink ostatním učitelům IPC. Věřím, že toto bude praktický a efektivní nástroj, který nám pomůže průběžně lépe zaznamenávat hodnocení žáků. Online klasifikace pomocí nástroje Classroom monitor umožní zaznamenávat různé způsoby a druhy hodnocení (pozorování, testy, kvízy a pod.) u všech sledovaných dovedností (skills).

To znamená, že i reporty pro rodiče budou vypadat jinak než v minulých letech. Doufáme, že tyto nové reporty ještě lépe zobrazí výsledky a pokroku v každém IPC předmětu. Pokud byste potřebovali reporty objasnit nebo pomoci s interpretaci některých údajů, rádi se s Vámi setkáme. Osobně jsem z tohoto nástroje nadšená a věřím v jeho schopnost propojit učitele, studenty a rodiče tak, abychom všichni viděli pokroky, které děláme v našem IPC programu, a rozuměli jim.


Past Events: Y4 IPC Entry Point (September 2017)

posted 3 Oct 2017, 05:37 by International School Olomouc

by Janita Itaniemi and Y4

On a Friday afternoon our gym-tent turned into an emergency centre where Year 4 cared for other primary students who were injured after an earthquake. Luckily not a real one, but a pretend one, as our Year 4 students had their entry point to their first IPC unit of this school year called “Active Planet”.

In this IPC unit the children are looking deep into underground of our planet Earth and learning about such matters as the layers of the earth, tectonic plates, earthquakes and volcanoes: A very timely topic, given the current devastating earthquakes in Mexico. I hope our current IPC unit will help the children gain greater understanding of such unfortunate news and perhaps even develop strategies to cope with natural disasters.

Our entry point went by in a very organised manner, without any real injuries. All year 4 children acted according to their chosen roles, which included doctors, nurses, secretaries, a catering personnel, junior and senior managers and activity leaders for less injured people.

Some comments by Year 4 students:

“I really liked it because I got to tell everyone what to do. I was the senior manager of the emergency center.“ Oliver

“I was a doctor. The doctors play an important role because they are helping people to get better. I was also giving people pretend medicines.“ Amelka

“I was playing there with the kids. I was an activity leader. It was important because some kids wanted to play. “ Adam

“I really liked it. I was the secretary and I had other people to help me. “ Leyla

“I was there to give everyone some food and drink. Food is important because if you don't eat you could die or be very hungry and weak.“ Finegan

When mapping out these roles together with the children, the experience of running the emergency centre helped us to realise that one very essential role was completely overlooked by us: an effective, professional and devoted cleaning personnel. This is a good tip for the year 3 when they begin the same IPC unit later this year! :-)

---------------------------------------------------------------

V pátek odpoledne se naše tělocvična ve stanu proměnila v pohotovostní centrum, ve kterém se žáci čtvrtého ročníku starali o jiné žáky prvního stupně, kteří byli zraněni během zemětřesení. Naštěstí ne opravdového, ale jen cvičného. Žáci čtvrtého ročníku totiž probírali úvodní téma IPC pro tento školní rok nazvané “Aktivní planeta”.

V tomto tématu se děti dívají hluboko pod povrch naší planety Země a učí se o skutečnostech, jako jsou vrstvy Země, tektonické desky, zemětřesení a sopky: dnes velmi aktuální téma i z důvodu devastujícího zemětřesení v Mexiku. Doufáme, že informace tohoto tématu IPC pomohou dětem lépe porozumět nešťastným událostem a možná dokonce umožní vyvinout strategie jednání v případě přírodní katastrofy.

Naše vstupní téma proběhlo velmi organizovaně, bez skutečných zranění. Všichni žáci čtvrtého ročníku jednali podle zadaných rolí, jako byli např. lékaři, sestřičky, sekretářky, stravovací personál, manažeři a vedoucí aktivit pro lehce zraněné.

Uveďme i pár komentářů žáků čtvrtého ročníku:

“Moc se mi to líbilo, protože jsem mohl všem říkat, co mají dělat. Byl jsem vedoucí manažer pohotovostního centra.” Oliver

“Byla jsem doktorka. Doktoři hrají důležitou roli, protože pomáhají lidem, aby jim bylo lépe. Také jsem předstírala, že dávám lidem léky.” Amelka

“Hrál jsem si s dětmi. Byl jsem vedoucí aktivit. Bylo to důležité, protože některé děti si chtěly hrát.” Adam

“Opravdu se mi to líbilo. Byla jsem sekretářka a ostatní lidé mi pomáhali.” Leyla

“Byla jsem tam, abych některým lidem dávala pití a jídlo. Jídlo je důležité, protože když nejíte, můžete umřít nebo být hladoví a slabí.” Finegan

Když jsme mapovali tyto role spolu s dětmi, zkušenost s provozem pohotovostního centra nám pomohla přijít na roli, kterou jsme úplně přehlédli: efektivní, profesionální úklidový personál. To je náš tip pro třetí ročník, který se bude zabývat stejným tématem IPC později v tomto školním roce! :-)

From the Management: Back to School Update (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:15 by International School Olomouc   [ updated 4 Sept 2017, 07:17 ]


by Markéta Pospíšilová Musiolová

As we have already informed the preschool parents we are not able to move to our new preschool to Sokolovska yet. Despite all our efforts, we have experienced some unexpected and inexplicable delays on the side of the Department of Cultural Heritage Protection of the Olomouc city office. Unfortunately, this prevented us to move our preschool before 4th September. We continue to work on this issue and as soon as we have the date when the school will be moving, we will let you know.

On the other hand, we would like to inform all parents about some staffing changes that we are facing this school year. These changes are for two rather positive reasons. Firstly, our school is constantly growing with new students and secondly, myself and the deputy head Bára Vraštilová will be off for maternity leave soon taking care of our new family add-ons. For this reason, a new role in preschool was created - a head teacher, which will be taken by Ladislava Livingstone. She will be covering me during my maternity leave, specifically in duties such as the daily running of the preschool and communication with all parents. We also had a new addition in August to our preschool teachers team - Petra Leonhardt, who will be a class teacher for our youngest children.

In primary and secondary school, some of the responsibilities and tasks of our deputy head will be divided among our class teachers. Our middle management will be supported by an additional teacher, Rebekah O'Brien, who will teach IPC in Primary and Coordinate IPC over MP1, MP2, and MP3. Katerina Pegg is a Head of English and is responsible for English lessons across all years. Additionally, Janita Itaniemi is the Head of Maths, responsible for our maths curriculum, and Tereza Zemanová remains responsible for our Czech curriculum. All subject heads will jointly support and develop our curriculum as a whole. Last but not least, our team will have further additions: Ian Knuckles (English and geography for secondary), Lucimara Knuckles (PE and dance club), Olga Kopečka (year 1 class teacher)

--------------------------------------------

Jak již jsme informovali všechny rodiče, jejichž děti docházejí do MŠ, přes veškeré snahy a aktivitu stále čekáme na dokončení administrativních procesů, které byly neočekávaně a nevysvětlitelně prodlužovány Odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce. Bohužel nám tento stav brání přestěhovat naši MŠ do nových prostor na ulici Sokolovská a zahájit tam provoz již 4. září. Nadále tuto situaci řešíme. Jakmile bude znám termín stěhování, budeme Vás ihned informovat.

Dále bychom rádi touto cestou všechny informovali o personálních změnách, které nás v tomto školním roce čekají. Tyto změny nastávají zejména ze dvou radostných důvodů. Naše škola se stále více a více rozrůstá (co se počtu žáků týče) a mně, stejně tak jako naší paní zástupkyni Báře Vraštilové, přibudou velmi příjemné starosti, a to mateřství. Proto v MŠ vznikla nová manažerská pozice - vedoucí učitelka, kterou od září bude zastávat Ladislava Livingstone. Ta mne bude zastupovat v době mé mateřské a rodičovské dovolené zejména ve věcech běžného provozu a řízení MŠ a v komunikaci s Vámi rodiči. Od srpna do MŠ přibyla také nová učitelka Petra Leonhardtová, která bude třídní učitelkou nejmladších dětí v MŠ.

V základní škole se část úkolů a zodpovědnosti přesune od zástupkyně ředitele směrem ke třídním učitelům. Střední management se v ZŠ rozroste o Rebeku OBrien, která bude mít na starosti IPC na prvním stupni. Společně s Katarinou Pegg, zodpovědnou za anglický jazyk napříč školou, Janitou Itaniemi, zodpovědnou za matematiku a Terezou Zemanovou za češtinu, budou napomáhat s řízením a rozvojem vzdělávacího programu. Dále se náš tým v ZŠ rozrostl o tyto pedagogy: Ian Knuckles (angličtina a zeměpis na II. stupni), Lucimara Knuckles (tělocvik a taneční klub), Olga Kopečková (třídní Y1), Eleni Keffala (třídní Y3) a Lenka Mikulicová (třídní Y7/8).

What's New? PE and Clubs (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:11 by International School Olomouc


by Lucimara Knuckles

It is no secret that physical activity is necessary to a person's well-being. Because children are continuously developing physically and emotionally, they are especially affected by the benefits of activity and inversely by the negative effects of inactivity.

Beginning this year, we will have a full Physical Education curriculum (Champions) delivered by a specific PE teacher, Mrs. Lucimara Knuckles. PE programs in schools will directly benefit students' physical health, academic focus, social interactions and a child's mental health. In PE, students will learn the fundamentals of a healthful lifestyle, development of knowledge, skills and attitudes that will develop a sense of social responsibility, such as; physical and health related knowledge, aesthetic movement, team sport, individual sport and international sport activities. This is what we plan to give our students through the Champions curriculum.

This year we will have more sport-related after school clubs! Please encourage your child to do an activity after school. More information will be available later.
We will be offering ‘ Creative Dance’ for children in Y1- Y3, which is also a wonderful activity that offers the children opportunities to create their own unique movement and expression based on a structure or theme defined by the teacher. It is a great way to encourage students to learn many different types of dance styles, helps students develop their self-esteem and critical thinking capabilities, not to mention other aspects such as self-confidence, pair and team choreography, form and posture, and fun!

--------------------------------------------

Není žádným tajemstvím, že fyzická aktivita je nezbytná pro blaho člověka. Protože se děti neustále rozvíjejí fyzicky i emocionálně, je pro ně pohyb velmi prospěšný. Pokud ovšem děti nesportují, jsou výrazně znevýhodněny.

Počínaje letošním rokem budeme mít k dispozici plné učební osnovy pro sportovní výchovu (Champions), kterou bude vyučovat specialistka, učitelka PE, Lucimara Knucklesová. PE programy ve školách budou přínosné pro fyzičku žáků, akademické zaměření, sociální interakci a duševní zdraví dítěte. V PE se žáci seznámí se základy zdravého životního stylu, rozvíjejí znalosti, dovedností a postoje ke společenské odpovědnosti, jako například: znalost souvislostí mezi fyzickou a zdravotní kondicí, estetikou, týmovým sportem, individuálním sportem a mezinárodními sportovními aktivitami. To je to, co plánujeme poskytnout našim studentům prostřednictvím kurikula Champions.

Letos však budeme mít mezi mimoškolními aktivitami více sportovních klubů! Podpořte své dítě v těchto aktivitách. Bližší informace budou již brzy k dispozici.

Nabízíme "Kreativní tanec" pro děti v období Y1-Y3, což je rovněž úžasná aktivita, která nabízí dětem příležitost vytvářet vlastní jedinečný pohyb a výraz, založené na struktuře nebo tématu definovaném učitelem. Je to skvělý způsob, jak povzbudit žáky k tomu, aby se naučili mnoho různých typů tanečních stylů, pomáhá dětem rozvíjet jejich sebevědomí a schopnosti kritického myšlení, nemluvě o jiných aspektech, jako je sebevědomí, práce ve dvojicích a týmová choreografie spolu s držením těla, ale hlavně zábavu!

In-Depth Look: Safeguarding Updates (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:09 by International School Olomouc   [ updated 4 Sept 2017, 07:21 ]


by Petr Pospíšil

As I write, it is the run up to the beginning of a new school year. In this busy time of preparations, I spent some time thinking about what I could write for this month’s column. The aim of this newsletter section is to educate the readers, therefore I decided to write about a specific, important area that British International schools put a lot of emphasis on. This area is safeguarding and child protection. Although these two terms are often used together, they have separate meanings. When we use the term safeguarding at school, we mean a whole system of procedures that protect all students. The term child protection is then relevant to the specific steps and procedures activated in case of a child being exposed to a potentially dangerous situation. In this newsletter I shall briefly address the concept of positive digital footprint.

This safeguarding area is complex and develops on a yearly basis, consequently affecting schools with new demands and regulations. One of the newer areas within safeguarding is something that we have been implementing since last year: e-safety. This refers to the complete protection of students while using today’s technologies, especially the internet. An interesting part of this is something called the positive digital footprint. Last year, we taught students about various aspects of the internet and social media, and we emphasized the importance of building up a positive digital footprint. A digital footprint is the information one leaves behind on the internet while using social media, emails, searches etc. This year, we will continue educating our students about this topic, and we kindly ask all parents to support our efforts by reminding their children of the rules that should be followed when using social media, as well as filter the pages that their children can access. It is equally important that we keep each other informed if we find that students have had exposure to or have been exchanging any inappropriate or rude content.

I believe that we as a school and our parents strive to make our students happy, comfortable, and safe at our school. Compared to other educational institutions, we pride ourselves with the standard of safeguarding we put in place to protect all children. The fact that our students also speak English means they have access to even wider content, which in many cases is brilliant but also comes with its risks.

We live in a digital world and if our common goal is the future success of all our students, help and support in creating a positive digital footprint is our shared and crucial initiative.

-------------------------------------------------- ---

Obsah srpnového vzdělávacího okénka zůstal na mně. V záplavě příprav jsem dlouho přemýšlel, o čem bych tak mohl napsat. Jelikož cílem této sekce je čtenáře v něčem vzdělat, dovolím si zde uvést pár informací o novinkách z oblasti, na kterou se v rámci britských mezinárodních škol klade velký důraz. Touto oblastí je ochrana práv dítěte - anglicky Safeguarding a Child Protection. I když se tyto dva termíny používají společně a často se zaměňují, znamená každý něco jiného. Když ve škole používáme termín Safeguarding máme tím na mysli celý systém a postupy související s ochranou všech dětí a žáků. Termín Child Protection pak souvisí s konkrétními postupy, které jsou aktivovány v případě, když se objeví nějaké podezření či dojdeme ke zjištění, že by mohlo být nějaké dítě či žák v naší péči v ohrožení. V tomto článku bych se rád velmi krátce zmínil o otázce budování pozitivní digitální stopy.

Ochrana dětí a žáků je docela komplexní oblastí, která se také každým rokem vyvíjí. Na školy jsou v rámci ochrany dětí pak kladeny stále nové požadavky. Jednou z posledních novinek, kterou se již od loňska docela intenzivně zabýváme, je posilování tzv. E-Safety, což je komplexní ochrana dětí a žáků při používání moderních technologií a hlavně Internetu. Zajímavý je pak v rámci E-Safety právě koncept pozitivní digitální stopy. V loňském roce jsme s žáky probírali různé nástrahy Internetu, způsob používání sociálních sítí a právě i důležitost budování pozitivní digitální stopy, což jsou informace, které o sobě žáci na Internetu při jakékoliv aktivitě (emaily, messengery, vyhledávání stránek, sociální sítě, apod..) zanechávají. V letošním roce budeme v této práci pokračovat a prosíme rodiče, aby nám v našem úsilí pomohli. Pro děti a žáky je důležité, abychom společně dodržovali stanovená pravidla při používání sociálních sítí, filtrovali obsah stránek, ke kterým se mohou žáci dostat, nebo abychom se vzájemně informovali v případě, když zjistíte, že si děti a žáci mezi sebou vyměňují jakýkoliv závadný či hrubý obsah.

Věřím, že máme stejný zájem na tom, aby dětem bylo ve škole fajn a cítily se bezpečně. Ve srovnání s běžnými školami klademe na tuto oblast velký důraz. I díky úrovni anglického jazyka mají naše děti a žáci přístup k daleko širšímu obsahu, což je pochopitelně skvělé, ale může to být také spojeno se zvýšeným rizikem.

Žijeme v digitálním věku a jestli nám záleží na úspěchu dětí a žáků do budoucna, pomoc a podpora v dlouhodobém utváření a ochraně jejich pozitivní digitální stopy je naším společným zájmem.

Past Events: Life Since ISO (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:06 by International School Olomouc

by Michaela Fusková

This September marks 10 years since I first walked into ISO and was greeted by Mr. Petr. “Hello Míša, how are you?….” and a lot of complicated English words followed that I didn’t understand.

I came from a traditional Czech school to ISO where I spent 2 years (Year 7 and 8) learning in English and completing IPC projects among other subjects.

From ISO, I got the opportunity to study in England, where I started at Bede’s Senior School in Year 9 and spent 5 years completing my GCSE and A-Level qualifications.

After Bede’s, I gained a place at Royal Holloway, University of London to study BSc Management. The three years at Royal Holloway were academically hard work, but I have made life-long friends and connections and ended up graduating with a First Class Honours in Summer 2017 - something I am still very excited about!

My next journey starts at the end of September 2017: I am starting my postgraduate study at University of Surrey taking on MSc International Tourism Management.

I often get asked “So how did you end up in England?” My answer? “It all started with ISO…”

It makes me so happy that every time I visit I see the school growing, being supported by such a strong team of teachers and fostering a collective of students with outstanding potential (my little sister Bára being one of them). As she enters her final year at ISO, year 10, I wish her and everyone else all the best for another school year!

---------------------------------------------

Letos v září tomu bude právě 10 let od okamžiku, kdy jsem přišla poprvé do ISO a kdy mě pozdravil Mr. Petr svým: “Hello, Míša, how are you?...” a poté následovala spousta anglických slov, kterým jsem vůbec nerozuměla.

Do ISO jsem přestoupila z klasické základky a prožila zde celkem 2 roky, a to šestou a sedmou třídu. Během těchto dvou let jsem se intenzivně učila angličtinu a kromě dalších předmětů jsem si také vyzkoušela, jak probíhá projektové vyučování v IPC.

Po dvou letech v ISO jsem dostala příležitost studovat v Anglii, kde jsem byla přijata do osmého ročníku v internátní škole Bede’s Senior School. V Bede’s jsem strávila celkem 5 roků, absolvovala zkoušky GCSE a konečně i anglickou maturitu A-Level.

Z Bede’s jsem následně pokračovala ve studiu na univerzitě Royal Holloway, University of London, kde jsem si vybrala obor management. Tři roky bakalářského studia byly akademicky vcelku náročné, nicméně se mi podařilo v letošním roce v létě zakončit studia s vyznamenáním, na což jsem patřičně hrdá. Nyní mě od září čeká magisterské studium na University of Surrey v rámci oboru Mezinárodní management se zaměřením na turismus.

Často se mě lidé ptají: “Jak ses ocitla v Anglii?”

A má odpověď vždy zní: “No, všechno to začalo na mezinárodní škole v Olomouci…”

Pokaždé, když zavítám do ISO, tak mě nesmírně těší vidět, jak škola stále roste. Pozitivně vnímám zdejší pevné jádro týmu učitelů a těší mě, že má malá sestra Bára je stále žákem ISO. Právě nastupuje do Year 10 a já jí i všem ostatním dětem přeji hodně sil do nového školního roku!

From the Management: Summer at ISO (July 2017)

posted 4 Aug 2017, 07:31 by International School Olomouc   [ updated 4 Sept 2017, 07:22 ]

by Petr Pospíšil

It's pretty hot outside and I'm thinking, "What am I doing here?" We had some great time off in July and now we need to get to work again. Well, let me inform you about some important updates.

Firstly, as you have read above, we will be welcoming some new teachers. Our international community will once again expand. There will also be quite a few new children in the next academic year. For the first time we have to reject some applications as our primary school is full now with only a few places left in Y2 and Y4. What excellent news!

Thirdly, I'm glad to inform you that we have heard your voice and, among other things, this year we will be further improving our PE & Sports program. After some careful research, a new structured primary PE program called 'Champions ' has been selected to support teachers in delivering excellent PE lessons. In addition, we have initiated cooperation with the Moravian English Football School and with their support we will be expanding our Sports & Fitness after school club provision in both preschool and primary schools. Within this partnership we will provide, as part of the after club club provision, professional football club, sports club and eventually also weekend sports club for children and parents. Watch out for the adverts!

Finally, we will focus on a number of ongoing development tasks such as the launch of our brand new website, the expansion of our lower secondary curriculum to provide the Y10 class for the first time, the development of the Czech / bilingual program in the lower secondary, new assessment, marking and reporting system and, finally, the blended distance learning program for iGCSE English for students who wish to continue studying within Cambridge qualifications after leaving our school. In addition to January 2018, we will expand our Preschool Provision to open a toddlers' group for children between 1 and 2 years old.

As you can see we are busy even during the summer holidays, which is often not the case with the traditional local schools. We want to make our school a special place for your children.

---------------------------------------

Venku je téměř pětatřicet a já si říkám, co tu vlastně dělám. V červenci jsme si užili několik dní odpočinku a nyní je pomalu čas dát se zase do práce. Rád bych  Vám touto cestou sdělil pár důležitých informací.


Jak jste si jistě již přečetli, přivítáme letos několik nových učitelů a náš mezinárodní tým se opět rozroste. Letos zahájí docházku i řada nových žáků. Poprvé v historii školy jsme dokonce museli z kapacitních důvodů odmítnout několik žádostí o přijetí, protože třídy na prvním stupni jsou, mimo asi dvě místa v Y2 a Y4, naplněny, což je jistě výborná zpráva.


Pilně se snažíme dokončit veškeré udržovací práce a obnovu interiérů v budově MŠ. Bohužel nejsme v této chvíli schopni stále garantovat, že bude vše připravené do konce srpna. Prosím proto rodiče dětí z MŠ, aby se připravili na to, že školka zahájí v září na adrese Rooseveltova 101. Jakmile budeme mít jasno o pevném datu stěhování, dáme Vám obratem vědět.


V návaznosti na Vaše podněty k tělocviku Vám s radostí sděluji, že letos významným způsobem posílíme i program tělesné výchovy. Abychom podpořili učitele v přípravě ještě kvalitnějších hodin, vybrali jsme po důkladném zhodnocení nový velmi dobře strukturovaný vzdělávací program ‘Champions’, který budeme v následujících letech implementovat. Dále jsme zahájili spolupráci s Moravian English Football School za účelem rozvoje odpoledního sportovního programu ve škole i školce. V následujících letech budeme v rámci této spolupráce nabízet v rámci družiny profesionální fotbalový klub, sportovní hry a víkendový fotbalový/sportovní klub pro rodiče s dětmi. Nenechte si ujít informace a zápis do jednotlivých aktivit!


Na závěr bych rád uvedl, že mimo výše uvedené informace a novinky, dále intenzivně pracujeme na otevřených úkolech a projektech jako je spuštění nového webu školy, rozšíření programu druhého stupně poprvé o devátou třídu, rozvoj českého/bilingvního programu na druhém stupni a nově také kombinovaného programu pro získání English iGCSE kvalifikace pro žáky, kteří mají zájem pokračovat v systému Cambridge kvalifikací i po ukončení docházky do ISO. Dále se od ledna 2018 rozšíří školka také o dětskou skupinu pro děti ve věku od 1 do 2 let.


1-10 of 84