News‎ > ‎

From The Management (April 2017)

posted 2 May 2017, 12:31 by International School Olomouc   [ updated 3 May 2017, 03:56 by Petr Pospíšil ]

by Markéta Pospíšilová Musiolová

Currently we monitor your queries about school meal prices. 

The price of school meals consists of:

  • Price of the ingredients – paid by parents
  • Salary overhead costs – provided by the county council directly to the school kitchen
  • Operation overhead costs – provided by the municipal budget directly to the school kitchen

1/ If a child attends a school established by a town or a county, he/she is entitled not to pay for salary overhead costs and operation overhead costs. In this instance the parent pays only for the ingredients. This subsidy can reach up to 60%.

2/ If a child attends a private school registered in the registry of schools, he/she is entitled to salary overhead cost subsidy only. In this instance the parent pays for the ingredients and operation overhead costs.

3/ If a child attends an international school which is registered to offer the compulsory education, he/she is entitled to neither salary nor operation cost subsidy. In this instance the parent pays for the ingredients, the operation and salary overhead costs.

The above therefore explains the different school meal costs in different types of schools.

Previously the students of ISO were using the school canteen in Rooseveltova primary school (part of school canteen Holečkova 10) and were entitled to salary overhead cost subsidy for their school meals. Because previously the administrative authority (the city of Olomouc, founder of school canteen Holečkova 10) stated the condition for our pupils´ entitlement to salary overhead cost subsidy. The stated condition was entitlement to offer compulsory education.


Our school complies with this condition even now; however, the difference is, since the 1st September 2015, our students began to use our own canteen due to the relocation to our new school premises on Sokolovská 76/6.

International School Olomouc received a decision from the Olomouc county council on the 31st December 2015 in which our application from the 30th October 2015 to register our own school canteen on Sokolovská 76/6 to the school registry was declined. International School Olomouc would like to have the same entitlement so that the salary overhead costs are covered in the same way as in the Holečkova school canteen. Therefore, our school appealed against this decision. Our argument is that the school law is on the level of the school meals discriminating against the children and parents who chose to fulfil the compulsory education at an international primary school. On the other hand, the fact that the school law allows international schools to offer the compulsory education shows that international schools are equal to the other primary schools. Therefore, there is no reason for a different stance, towards students of a primary school which is registered in the school registry and towards students of an international school which is permitted to offer the compulsory education, when it comes to the entitlement to pay salary overhead costs of the school meals. Most of our students comply with the condition to be students of a school registered in the school registry. The Czech nationals are at the same time registered at ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. This appeal was again declined by the Ministry of Education. Our school has yet again appealed against this decision and is waiting for a court hearing.

In accordance with the above mentioned, the school was given a new meal price list of Holečkova school canteen with the effect from 1.1.2016 according to the decision of the Olomouc county council and the Ministry of Education. The price of 1 lunch including transport Y1-Y5 is 53CZK, Y6-Y10 is 57CZK.

Our school decided to finance the salary overhead cost for January, February and March 2016 from our own budget. The school department of the city of Olomouc provided the school a subsidy to cover the salary overhead costs for the above mentioned months retrospectively. The school chose a new school meal supplier in cooperation with the representatives of students and parents with the effect from 1/4/2016 (Primary School) and from 1/6/2016(Preschool). Due to the fact that, according to the opinion of the Olomouc county council and the Ministry of Education, our students are not entitled to subsidised school meals, our school has not limited itself to the choice of typical school canteens.


--------------------------------------------------


V současné době se  na nás obracíte s dotazy ohledně cen školního stravování.


Informace o ceně školního stravování pro rodiče a další podrobnosti :


Cena školní stravy se skládá z:

  • Cena za potraviny – platí rodiče dítěte
  • Mzdové režie – poskytována krajským úřadem přímo školní kuchyni.
  • Provozní režie- poskytována z obecního rozpočtu přímo školní kuchyni


1/ Pokud dítě či žák navštěvuje školu zřizovanou obcí nebo krajem, má nárok na mzdovou režii a provozní režii. V tom případě rodič platí pouze cenu za potraviny. Míra dotace pro školní stravování zde může dosáhnout až 60%.


2/ Pokud dítě nebo žák navštěvuje soukromou školu, zapsanou ve školském rejstříku, má nárok na mzdovou režii. Rodič zde platí cenu za potraviny a provozní režii.


3/ Pokud dítě nebo žák navštěvuje zahraniční školu s právem plnění povinné školní docházky, nemá právo na mzdovou ani provozní režii. Rodiče platí cenu za potraviny, mzdovou i provozní režii.


Výše uvedené tedy vysvětluje rozdílné ceny školního stravování ve školách různých zřizovatelů.


Původně se žáci ISO stravovali ve školní jídelně – výdejně při ZŠ Rooseveltova (součástí školní jídelny Holečkova 10) s nárokem na dotaci na mzdovou režii. Jako podmínku pro stravování těchto žáků školy za stejných platebních podmínek jako žáků jiných soukromých škol, které jsou ale zapsány v rejstříku škol, správní orgán a zřizovatel Školní jídelny Holečkova 10 (město Olomouc) dříve uváděl existenci povolení plnění školní docházky v zahraniční škole.

Tuto podmínku splňuje zahraniční škola i nyní. Jediný rozdíl oproti dřívějšímu způsobu stravování žáků zahraniční školy spočívá v tom, že od 1. 9. 2015 se žáci zahraniční školy začali stravovat v rámci své vlastní školní jídelny – výdejny, a to z důvodu přestěhování zahraniční školy.


Dne 31. 12. 2015 bylo Česko Britské Mezinárodní škole a Mateřské škole s.r.o., doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, kterým byla zamítnuta žádost ze dne 30. 10. 2015 o zápis Školní jídelny – výdejny na adrese Sokolovská 76/6, do školského rejstříku. Česko Britská Mezinárodní škola by však byla ráda, aby se i nadále  její žáci mohli stravovat s nárokem na mzdovou režii. Tedy stejně, jako tomu bylo v ŠJ Holečkova. Proto proti tomuto rozhodnutí KÚ škola podala odvolání. V odvolání škola argumentuje diskriminačním výkladem školského zákona vůči dětem a rodičům, kteří si pro své vzdělávání a plnění povinné školní docházky zvolili zahraniční základní školu, kterou ovšem na druhou stranu zákon uznává a díky povolení plnění povinné školní docházky ji staví na roveň ostatních základních škol. Není proto důvod pro odlišný přístup k žákům základní školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení a k žákům základní zahraniční školy s povolením plnění povinné školní docházky, pokud jde o nárok na hmotné zabezpečení (mzdovou režii u stravy). Navíc  valná většina žáků podmínku být zároveň žáky školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení splňuje (ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o., děti české národnosti). Toto odvolání školy vůči krajskému úřadu MŠMT opět zamítlo. Škola se opět odvolala, tentokrát čeká na správní soud.


V souvislosti s výše uvedeným byl škole doručen nový ceník stravy ŠJ Holečkova s účinností od 1. 1. 2016 dle rozhodnutí KÚOK a MŠMT. Cena oběda s dopravou Y1 – Y5 -  53 KČ, Y6 – Y10 57 KČ.


Škola se rozhodla pro měsíce leden, únor, březen 2016 dotovat mzdovou režii z vlastního rozpočtu. Odbor školství poskytl zpětně škole účelovou dotaci na mzdovou režii na stravu za tyto měsíce. Od 1. 4. 2016 (pro ZŠ) a od 1. 6. 2016 (pro MŠ) vybrala škola ve spolupráci se zástupci žáků a rodičů nového dodavatele stravy. Jelikož v současnosti žáci naší školy nemají dle názoru KÚOK a MŠMT nárok na dotovanou stravu, škola se ve výběru neomezila pouze na výběr z klasických školních kuchyní.