News‎ > ‎

From the Management (May 2017)

posted 30 May 2017, 05:38 by International School Olomouc
by Petr Pospíšil

On Thursday 18th May, there was an initial meeting between the management and parents. Participation was very good. We based the agenda of the meeting around the questions we received from parents but soon it became obvious that for the next meeting, in order to save time and provide more focus, we will develop a simple scoring system to select the most important discussion points. However, I would like to take this opportunity and sum up briefly the main topics addressed.

Firstly, I would like to inform you all that our long term strategy is to provide British international curriculum delivered in English for children from 2 to 15 years in preschool, primary & lower secondary. Because of this, we will continue following the 2017, revised standards for the British Schools Overseas (to see the standards click here). Yet we do recognize that most of our students are recruited locally and therefore we also aim to support students, to enable smooth transition between the international and Czech education system. Here are the four key tools through which we aim to support students with the transition:

1/ Czech first language programme (three lesson per week), Y1 - Y10

2/ Czech history and geography classes (one lesson per week), Y5-6 & Y8-10

3/ Preparation course for gifted & talented students to take the state entrance examination for the 8-year or 6-year programme in gymnasiums, Y6 and Y8.

4/ Bilingual programme in Maths and selected science subjects to enable transition to upper secondary school for Y9-Y10.

With the data we currently have, we believe that the above support is sufficient for most children to enable effective integration into the Czech system and does not prevent us from accepting international students and delivering the British international curriculum.

Secondly, there were also questions at the meeting about overall statistics or some kind of success rate of our children at the Czech entrance examinations. I was trying to explain that at this stage, any statistics we would provide, cannot be possibly regarded as a valid indicator for the quality of teaching and learning in any subject at our school. It seems to me that the emphasis some parents put on the correlation between successful future life and career on one hand, and the success rate at the Czech entrance examination on the other, is somewhat overstated. What about all the social and emotional skills? What about the soft skills that cannot be anyhow measured through any current examination tool? Yet the only thing we could maybe state about the results of the entrance examination and about our students is that, thanks to the tools such as the InCAS or the Cambridge Progression test, we were able to predict fairly accurately, already some years in advance, the results of all children who have participated in the examinations so far. From this view all the results were as expected. In other words, all children who we predicted would do well in such exams, and thus supported them, were successful and got accepted to the 8 or 6 years gymnasium.
In sum, this very limited evidence shows that children with academic strengths can, without any problems, achieve high in the Czech entrance examinations. Children who are academically average or below average, however, may not score high in the entrance test since these test only focus on a small proportion of academic skills. But they still benefit greatly from the individual approach, learning in English or from other clear strengths of the British international education system. These benefits are unique to our school and no other local school can provide at this level.

-----------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 18. května se konala první schůzka vedení školy s rodiči. Účast byla hojná. Agendu setkání jsme sestavili z dotazů, které jsme obdrželi od rodičů. Dotazů byla celá řada, a proto do budoucna s ohledem na časovou úsporu připravíme ještě systém výběru těch nejdůležitějších témat k diskuzi. Nicméně bych rád využil této příležitosti a shrnul pohled školy na některé nejpalčivější otázky.

Předně bych rád tímto informoval rodiče, že škola z dlouhodobého strategického hlediska bude i nadále poskytovat vzdělávací program dle Britského mezinárodního modelu s angličtinou jako hlavním vyučovacím jazykem pro děti a žáky od 2 do 15 let v programech mateřské školy, prvního a druhého stupně základní školy. Jako zahraniční škola se řídíme revidovanými standardy z roku 2017 pro Britské zahraniční školy (odkaz na standardy zde). Avšak v situaci, kdy je převážná část žáků školy české národnosti, budeme i nadále ve škole rozvíjet kvalitní český program s cílem usnadnit žákům školy hladký přestup a provázanost mezi českým a zahraničním systémem. Zde jsou čtyři základní stavební kameny českého programu, s jejichž pomocí chceme výše uvedený cíl prakticky naplňovat.

1/ výuka češtiny jako rodného jazyka (3 vyučovací hodiny týdně), ročníky: předškolácí až devátá třída;

2/ výuka české geografie a historie dle českého rámcového programu (1 hodina týdně), čtvrtá, pátá, sedmá až devátá třída;

3/ přípravný kurz na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro nadané žáky, pátá a sedmá třída;

4/ bilingvní výuka matematiky a vybraných přírodovědných předmětů jako příprava na přestup na střední školy, v ročnících Y9 a Y10.

S ohledem na evidenci předpokládáme, že je tato podpora dostatečná, abychom žákům umožnili integraci do českého systému a zároveň mohli i nadále přijímat a vzdělávat zahraniční žáky a vyučovat dle britského mezinárodního programu.

Dále jsme na setkání byli dotazováni, zdali je možné poskytnout statistiku úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek. Snažil jsem se vysvětlit, že počet žáků, kteří historicky absolvovali přijímací zkoušky je velmi malý. Z tohoto důvodu nelze obecně jakkoliv hodnotit kvalitu výuky v jednotlivých předmětech nebo ve škole. Zdá se mi, že důraz, který je zde kladen na úzkou souvislost mezi úspěšných životem a zajímavou kariérou na jedné straně a úspěšným zvládnutím přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium na straně druhé, je zbytečně velký. Schází mi spíše diskuze o sociálních a emocionálních dovednostech žáků. A co ostatní jemné dovednosti (organizace, dělba úkolů ve skupině, time management, apod..)? Tyto bohužel žádné přijímací zkoušky nedokáží spolehlivě zohlednit. K výsledkům dětí a žáků u přijímacích zkoušek dokážeme říci zatím pouze jediné. Díky průběžnému každoročnímu měření výsledků v rámci testů InCAS a Cambridge dokážeme docela spolehlivě předpovědět výsledek každého žáka u přijímacího testu, a to již několik roků předem. S ohledem na tato data dopadly výsledky testů docela přesně dle očekávání. Podle InCAS se jí totiž historicky účastnily děti s velmi dobrými předpoklady, žáci s průměrnými výsledky i matematicky či jazykově slabší. U žáků, kde existovala evidence, že úspěšní budou, se tak stalo a byli přijati nebo v daných oblastech zvládli test velmi dobře. 
 
Závěrem tedy lze říci, že i přes stále velmi omezenou evidenci, kterou nyní disponujeme, žáci, kteří se projevují nadprůměrně v matematické či jazykové gramotnosti, jsou zároveň schopni dosáhnout velmi dobrých výsledků u přijímacích testů na víceletá gymnázia bez ohledu na to, že studují v anglickém jazyce. Na druhou stranu žáci, jejichž matematické či jazykové myšlení není natolik rozvinuté, často z důvodu jiného nadání, mohou díky individuálnímu přístupu, výuce v anglickém jazyce a díky jiným benefitům Britského mezinárodního modelu, rozvíjet svůj vlastní potenciál způsobem, který může nabídnout pouze naše škola.
Comments