News‎ > ‎

What's New? PE and Clubs (August 2017)

posted 4 Sept 2017, 07:11 by International School Olomouc

by Lucimara Knuckles

It is no secret that physical activity is necessary to a person's well-being. Because children are continuously developing physically and emotionally, they are especially affected by the benefits of activity and inversely by the negative effects of inactivity.

Beginning this year, we will have a full Physical Education curriculum (Champions) delivered by a specific PE teacher, Mrs. Lucimara Knuckles. PE programs in schools will directly benefit students' physical health, academic focus, social interactions and a child's mental health. In PE, students will learn the fundamentals of a healthful lifestyle, development of knowledge, skills and attitudes that will develop a sense of social responsibility, such as; physical and health related knowledge, aesthetic movement, team sport, individual sport and international sport activities. This is what we plan to give our students through the Champions curriculum.

This year we will have more sport-related after school clubs! Please encourage your child to do an activity after school. More information will be available later.
We will be offering ‘ Creative Dance’ for children in Y1- Y3, which is also a wonderful activity that offers the children opportunities to create their own unique movement and expression based on a structure or theme defined by the teacher. It is a great way to encourage students to learn many different types of dance styles, helps students develop their self-esteem and critical thinking capabilities, not to mention other aspects such as self-confidence, pair and team choreography, form and posture, and fun!

--------------------------------------------

Není žádným tajemstvím, že fyzická aktivita je nezbytná pro blaho člověka. Protože se děti neustále rozvíjejí fyzicky i emocionálně, je pro ně pohyb velmi prospěšný. Pokud ovšem děti nesportují, jsou výrazně znevýhodněny.

Počínaje letošním rokem budeme mít k dispozici plné učební osnovy pro sportovní výchovu (Champions), kterou bude vyučovat specialistka, učitelka PE, Lucimara Knucklesová. PE programy ve školách budou přínosné pro fyzičku žáků, akademické zaměření, sociální interakci a duševní zdraví dítěte. V PE se žáci seznámí se základy zdravého životního stylu, rozvíjejí znalosti, dovedností a postoje ke společenské odpovědnosti, jako například: znalost souvislostí mezi fyzickou a zdravotní kondicí, estetikou, týmovým sportem, individuálním sportem a mezinárodními sportovními aktivitami. To je to, co plánujeme poskytnout našim studentům prostřednictvím kurikula Champions.

Letos však budeme mít mezi mimoškolními aktivitami více sportovních klubů! Podpořte své dítě v těchto aktivitách. Bližší informace budou již brzy k dispozici.

Nabízíme "Kreativní tanec" pro děti v období Y1-Y3, což je rovněž úžasná aktivita, která nabízí dětem příležitost vytvářet vlastní jedinečný pohyb a výraz, založené na struktuře nebo tématu definovaném učitelem. Je to skvělý způsob, jak povzbudit žáky k tomu, aby se naučili mnoho různých typů tanečních stylů, pomáhá dětem rozvíjet jejich sebevědomí a schopnosti kritického myšlení, nemluvě o jiných aspektech, jako je sebevědomí, práce ve dvojicích a týmová choreografie spolu s držením těla, ale hlavně zábavu!

Comments