Learning Support

Learning support through counseling, therapy and education

Work with individuals or groups focused on
 • preparing preschool children and children with approved delayed admission into the Czech program at International School Olomouc following the learning support programe Maxik 
 • early identification and assessment with aim to suggest appropriate provision and subsequent monitoring to develop particular weaker functions that are often triggers for development of special needs
 • preventing development of special needs – dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, dysortografia and on correction of these
 • providing support to a child experiencing some academic (performance related) as well as social and emotional difficulties
 • strengthening concentration and elimination of physical difficulties of children identified with some attention deficits (ADHD, ADD) aiming to mitigate the symptoms
 • intellectual development with an aim to learn how to learn efectivelly and work using perceptual and motoric exercises derived from Feuerstein method of instrumental enrichment

Therapeutic work parents of children  experiencing difficulties with learning and behaviour.
 • Providing care and support for children and learners with special education needs and disabilities; and with learning difficulties, leading to the overall improvement of mental well-being of the child as well as the family.
 • Providing guidance for parents on effective and appropriate methods to support successful development of children having special needs.
 • Through up-to date methods and in partnership with parents and teachers develop the learning potential of gifted and talented as well as special needs children.

Support for gifted and talented learners focusing on a balanced development
 • Identify and assess gifted and talented children and learners in a class. Provide information on their future development, clarifying strategies and methods, extension of current learning materials that can be used for these children.
Individual consultation for adults  - strengthening parental role, resolution of behavioral issues from the position of a parent, 
consultation on issues arising from different approaches towards child’s development within a family, and on other individual concerns.

Dates for an individual consultation can be agreed on / Termín konzultace je možné získat na telefonním čísle:  
Phone: +420 605 871 502
E-mail: zdena.janhubova@ischool.cz 

     
  


Podpora učení skrze poradenství, terapii a vzdělávání

Práce s jednotlivcem i skupinou zaměřená na
 • přípravu předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou na vstup do českého programu International School Olomouc s využitím Stimulačního programu Maxík (akreditace MŠMT ČR)
 • depistáž v jednotlivých ročnících a následnou diagnostiku s cílem navrhnout konkrétní doporučení a následný monitoring zaměřený na rozvoj oslabených dílčích funkcí jako příčiny speciálních vzdělávacích potřeb
 • prevenci rozvoje specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie i jejich nápravu
 • podporu dítěte v případě selhávání ve výkonu a emoční nevyrovnanosti
 • posílení koncentrace pozornosti a odstranění koordinačních obtíží u dětí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD, ADD) s dosažením zmírnění projevů 
 • rozvoj myšlení s cílem naučit se efektivně učit a pracovat pomocí percepčně motorických cvičení a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení.Terapeutická práce s rodinou dětí, které mají problémy s učením a chováním.
 • Zajišťuje systematickou péči o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s problémy v učení a chování, která vede k celkovému zlepšení jejich psychického stavu, následně pak k ozdravění celé rodiny. 
 • Poskytuje informační servis pro rodiče o nejvýhodnějším výchovném přístupu k těmto dětem.
 • Prostřednictvím moderních metod a ve spolupráci s rodiči a učitelem se podílí na rozvoji učebního potenciálu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných.

Podpora dětí a žáků mimořádně nadaných se zaměřením na jejich rovnoměrný rozvoj.
 • Identifikování nadaných dětí a žáků ve třídě, jejich diagnostika. Seznámení s možnostmi  jejich rozvoje, ujasnění  postupů a metod,  rozšíření obvyklých výukových materiálů, které lze  pro tyto žáky využívat. 

Individuální konzultace pro dospělé – posílení rodičovské role, řešení výchovných problémů dětí z pozice rodiče,  partnerské problémy vznikající z nejednotné výchovy dětí a jiné – podle potřeby jednotlivce.
Comments